STATUT

MIĘDZYZAKŁADOWEGO

ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO  MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH

w Czechowicach – Dziedzicach

 

ROZDZIAŁ 1

NAZWA,  SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

 • 1

Nazwa związku zawodowego brzmi:

 

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH

w Czechowicach – Dziedzicach.

Związek posługuje się skrótem ZZM.

 • 2

Siedzibą władz Związku są Czechowice – Dziedzice.

 • 3

Terenem działania Związku są koleje użytku publicznego i niepublicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw należących do Unii Europejskiej.

 • 4

Związek posiada osobowość prawną.

 • 5

Związek reprezentuje na zewnątrz i składa wszelkie oświadczenia woli Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca, jednoosobowo.

 • 6

Nazwa Związku i znak graficzny zawierający nazwę  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

ROZDIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 7

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach jest organizacją dobrowolną, niezależną, wyrastającą z tradycji  Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych  w Polsce.

 • 8

Związek realizuje cele i zadania określone w Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawą o Związkach Zawodowych, Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych, Ustawodawstwem Pracy, oraz Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 • 8a

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach jest organizacją zrzeszającą pracowników oraz emerytów kolejowych.

 • 9

Związek w swojej działalności statutowej korzysta z pełnej niezależności, w szczególności od organów administracji państwowej, pracodawców, samorządów i organizacji politycznych.

 • 10
 1. Związek może współpracować z innymi organizacjami związkowymi, krajowymi, jak również zagranicznymi, na zasadach równości i partnerstwa.
 2. Związek może być członkiem innych  krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych na zasadach równości i partnerstwa.
 • 11

Dzień 16 września jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Maszynisty.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

 • 12

Celem Związku jest obrona praw i interesów członków Związku, którzy zgodnie z przepisami prawa zwrócą się do Zarządu Związku z prośbą o udzielenie pomocy.

 • 13

Związek realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez:

 1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz pracodawców, władz administracji

państwowej, samorządów i innych organizacji.

 1. Inicjowanie i współdziałanie z władzami pracodawców w podejmowaniu decyzji w sprawach

etatowych, gospodarczych, płacowych, socjalnych i kulturalnych.

 1. Uzgadnianie z właściwymi organami administracji resortowej i przedsiębiorstwa wszelkich

aktów prawnych, normujących prawa i obowiązki pracowników, oraz warunki pracy i płacy.

 1. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw i obowiązków pracowników.
 1. Zgłaszanie sprzeciwów wobec niezgodnych z prawem decyzji, podejmowanych przez władze

pracodawców, a dotyczących pracowników.

 1. Udzielanie pomocy prawnej swoim członkom w sprawach wynikłych z wykonywanej pracy,

oraz zgłaszanie przedstawiciela Związku w postępowaniu sądowym na zasadach

określonych w przepisach Kodeksu Postępowania Karnego, oraz Kodeksu Postępowania

Cywilnego.

 1. Nadzorowanie i kontrolowanie sprawiedliwego podziału Funduszy Zakładowych.
 1. Współdziałanie z Medycyną Pracy w procesach i sprawach, dotyczących ochrony zdrowia pracowników.
 1. Współdziałanie z wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Pracodawców, mające na celu pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków do wypoczynku, między innymi poprzez pomoc w organizowaniu różnego rodzaju imprez kulturalno – sportowych, integracyjnych itp., jak również partycypowanie w częściowym dofinansowywaniu niektórych z nich.
 1. Udzielanie świadczeń materialnych dla czynnych członków Związku na podstawie Uchwał, podejmowanych przez Zarząd Związku.
 1. Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej, z wykorzystanie różnych środków masowego przekazu.
 1. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadkach naruszania interesów pracowniczych członków Związku, a w uzasadnionych przypadkach, po wyczerpaniu wszystkich sposobów mediacji, możliwość proklamowania ogólnej formy protestu do strajku  włącznie, zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
 1. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej – tworzenie koleżeńskich kas samopomocy.
 1. Tworzenie funduszy celowych i gospodarowanie nimi zgodnie z Uchwałami Zarządu Związku.
 1. Inicjowanie i popieranie, oraz prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą.
 1. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków, umożliwiających im podnoszenie kwalifikacji, w ramach współpracy z pracodawcą.
 1. Stała współpraca ze Społeczną Inspekcją Pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.
 1. Opiniowanie i uzgadnianie obsadzania stanowisk w strukturach zakładowych, oraz uzgadnianie warunków płacowych.
 1. Kontrolowanie działalności Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych oraz Kas Koleżeńskich.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, informacyjnej i wydawniczej.
 1. Organizowanie zjazdów, posiedzeń, obchodów rocznicowych i innych spotkań, organizowanych przez władze Związku.
 1. Udzielanie darowizn pieniężnych i rzeczowych na cele organizacji:

– naukowo technicznych

– oświatowo wychowawczych

– kulturalnych

– kultury fizycznej i sportu

– ochrony zdrowia i pomocy społecznej

– ochrony środowiska

– charytatywnych i opiekuńczych, oraz rehabilitacji zawodowej, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów.

 1. Tworzenie i prowadzenie funduszu strajkowego.

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZZM W CZECHOWICACH DZIEDZICACH

I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 14

Związek zrzesza:

 1. maszynistów, maszynistów zakładowych, pomocników maszynistów, maszynistów

Instruktorów oraz maszynistów stażystów.

 

 1. emerytów i rencistów, którzy pracowali na stanowiskach wymienionych w ust. 1,3 i 4.

 

 1. maszynistów, maszynistów zakładowych, pomocników maszynistów i maszynistów

instruktorów, którzy:

 1. zostali zatrudnieni na innych stanowiskach,
 2. zostali bez pracy nie z własnej winy.

 

 1. pracowników związanych z obsługą i eksploatacją taboru,

 

 1. członków honorowych.

 

 • 15

 

 1. Przyjęcie w szeregi Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach następuje na podstawie pisemnej deklaracji pracownika i decyzji Zarządu Związku – jednolity wzór deklaracji dla wszystkich  członków związku określa Zarząd Związku.
 2. Wniosek o nadanie statusu honorowego członka Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów, podejmuje Zarząd Związku przesyła do Rady Krajowej ZZM. Sposób nadania i zakres praw honorowego członka Związku określony jest w regulaminie Rady Krajowej ZZM.

 

 

 • 16

 

Nie pozbawia się członkostwa  w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Maszynistów w Czechowicach-Dziedzicach który:

 1. korzysta z urlopu bezpłatnego i wychowawczego,
 2. pozostaje bez pracy nie z własnej winy.

 

 • 17

 

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 

1.rezygnacji z członkostwa w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach na podstawie pisemnego oświadczenia,

 

 1. nieopłacenia składek z przyczyny innej niż wymienione w § 16 przez okres 3-ech miesięcy,

 

 1. zgonu członka Związku.
 2. wykluczenia z szeregów członków Związku przez Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach – Dziedzicach.

 

 • 18

Członek Związku ma prawo:

 

 1. uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku,

 

 1. wybierać i być wybieranym do władz związkowych,

 

 1. zwracać się do władz związkowych o pomoc i obronę swych praw w dziedzinie pracy,

płacy, ubezpieczeń społecznych, oraz świadczeń socjalnych i kulturalnych,

 

 1. korzystać ze świadczeń statutowych,

 

 1. otrzymywać od Związku pomoc finansową w przypadkach losowych, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Związku złożonego przez członka Związku wniosku o przyznanie zapomogi losowej i przyjęciu przez Zarząd Związku Uchwały w tej sprawie,

 

 1. być na bieżąco informowanym o działaniach i decyzjach wszystkich władz i instancji związkowych,

 

 1. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych,

 

 1. brać udział w zebraniach, na których władze związkowe mają podjąć Uchwałę dotyczącą członka Związku osobiście,

 

 1. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku,

 

 1. być odznaczanym i wyróżnianym za aktywny udział w pracy związkowej,

 

 1. odwoływać się od decyzji podjętych w stosunku do niego, w terminie 14 dni od otrzymania przez niego powiadomienia,

 

 1. otrzymywać zwrot kosztów podróży i diet w związku z realizacją zadań statutowych Związku.

 

 

 

 • 19

 

Członek związku ma obowiązek:

 

 1. znać i przestrzegać postanowienia Statutu, oraz wykonywać Uchwały i Decyzje władz związkowych,

 

 1. aktywnie uczestniczyć w życiu związkowym, oraz przyczyniać się do umacniania pozycji i

rozwoju Związku,

 1. chronić i dbać o mienie i własność związkową, jako wspólne dobro wszystkich członków

Związku,

 

 1. przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania, a postępowaniem swoim wzbudzać szacunek dla reprezentowanego Związku,

 

 1. regularnie opłacać składki członkowskie we właściwej wysokości.

 

 

 • 20

 

Wyróżnienia i kary:

 

 1. Za aktywną działalność na rzecz Związku członek może być wyróżniony:

 

 1. a) listem pochwalnym
 2. b) dyplomem
 3. c) nagrodą rzeczową
 4. d) odznaką honorową – przyznawaną przez Radę Krajową ZZM.

 

2.Wyróżnienia, o których mowa w pkt. 1 ust.a-c przyznaje Zarząd Związku.

 

2a. W przypadku opisanym w pkt. 1 ust. d Zarząd Związku wnioskuje do Rady Krajowej ZZM o przyznanie takiej odznaki.

 

 1. W przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu właściwe władze Związku

winny podjąć decyzje o zastosowaniu odpowiednich i zależnych od wagi przewinienia kar

statutowych, którymi są:

 

 1. a) upomnienie
 2. b) nagana
 3. c) zawieszenie w prawach członka na okres, który zostaje określony przez Zarząd Związku
 4. d) wykluczenie ze struktur Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach.

 

 1. Decyzje o zastosowaniu kary statutowej, podejmuje się w obecności zainteresowanego

członka, a w przypadku jego nieobecności bez uzasadnionej przyczyny, Zarząd Związku podejmuję decyzję zaocznie w formie uchwały.

 

 1. Od Uchwały w sprawie ukarania karą statutową, członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się bezpośrednio do wyższej instancji władz związkowych. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o ukaraniu.

 

 

 1. Wyższą instancją Władz Związkowych w rozumieniu zapisów punktu 5 jest Zjazd Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach. Uchwałą instancji odwoławczej jest ostateczna.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

STRUTURA ORGANIZACYJNA, WŁADZE ZWIĄZKU I ICH KOMPETENCJE

 

 • 21

 

Władzami Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach – Dziedzicach są:

 

 1. Zjazd Delegatów,
 2. Zjazd Nadzwyczajny Delegatów,
 3. Zarząd Związku,

 

 • 22

 

ZJAZD DELEGATÓW

 

Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach – Dziedzicach, wybierany na podstawie przepisów Ordynacji Wyborczej.

 

 1. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

 

 1. a) uchwalenie ogólnego programu działania Związku,
 2. b) uchwalenie Statutu i zmian do Statutu,
 3. c) udzielenie absolutorium Zarządowi Związku , lub poszczególnym członkom Zarządu pochodzącym z wyboru,
 4. d) dokonanie oceny pracy Komisji Rewizyjnej i udzielenie jej absolutorium,
 5. e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych na Zjeździe Delegatów, oraz odwołań kierowanych przez członków Związku i organizacje zakładowe, a dotyczących Uchwał podjętych przez Zarząd Związku,
 6. f) uchwalenie Ordynacji Wyborczej do władz Związku,
 7. g) ustalenie wysokości składek członkowskich, oraz zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach – Dziedzicach,
 8. h) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego , członków Zarządu Związku oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
 9. i) dokonanie corocznej oceny pracy Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej, dokonanie zmian programowych.
 10. j) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.

 

 1. Zjazd Delegatów zwoływany jest nie później niż pod koniec każdego roku kalendarzowego.
 2. Obrady Zjazdu są prawomocne są prawomocne jeżeli bierze w nich udział 50% + 1 z ogólnej liczby wybranych Delegatów zgodnie z Ordynacją Wyborczą,

 

 1. Wszystkie Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

 • 23

 

NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW

 

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku:

 

 1. a) na podstawie Uchwały Zarządu Związku,

 

 1. b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadku naruszenia przez Zarząd Związku postanowień Statutu, lub realizacji podjętych Uchwał.

 

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów musi być zwołany w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

 1. Nadzwyczajny Zjazd obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

 

 • 24

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

 

 

 1. W skład Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach wchodzą Przewodniczący i członkowie Zarządu – wybrani na zjeździe delegatów, zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

 

 

 1. Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:

 

 1. a) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związkowych nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Delegatów,

 

 1. b) Reprezentowanie interesów Związku wobec władz państwowych, samorządów, pracodawców, oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,

 

 1. c) Kierowanie pracami Związku pomiędzy Zjazdami Delegatów w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zjazd, realizowanie programu statutowego, oraz Uchwał i postanowień podjętych przez Delegatów w czasie Zjazdu Delegatów,

 

 1. d) Podejmowanie decyzji o zawieszeniu w prawach członka Związku w przypadku naruszenia prze niego postanowień Statutu.

 

 1. e) Zarządzanie sprawami majątkowymi Związku.

 

 1. f) Rozpatrywanie wniosków i postulatów, oraz interwencji,

 

 1. g) Ogłaszanie akcji protestacyjnych i strajkowych, oraz udzielanie zgody na ich przeprowadzenie, jeżeli spór zaistniał na szczeblu Zakładu Pracy,

 

 1. h) Powoływanie, oraz nadzorowanie prac Komisji i Zespołów problemowych,

 

 1. i) W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, wyznaczenie w ciągu jednego miesiąca spośród pozostałych członków Zarządu Związku osoby, która przejmie czasowo pełnienie tych obowiązków,

 

 

 1. j) Zwołanie Zjazdu Delegatów,

 

 1. k) Uchwalanie budżetu i sporządzanie Sprawozdań z jego wykonania przed Zjazdem Delegatów,

 

 1. l) Wnioskowanie do Rady Krajowej o przyznanie odznaki honorowej ZZM.

 

ł) Uchwalanie kalendarium wyborczego,

 

 1. m) wyrażanie Zgody na przyznanie darowizny celowej, która każdorazowo udzielana jest na podstawie Uchwały podjętej przez Zarząd Związku, po otrzymaniu od Organizacji starającej się o otrzymanie wsparcia ważnego wniosku.

 

 1. Posiedzenie Zarządu Związku zwołuje Przewodniczący Zarządu Związku w miarę potrzeb,

lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.

 

 

 

 • 25

 

PREZYDIUM  ZWIĄZKU

 

 1. W skład Prezydium Związku wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik oraz Sekretarz.

 

 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący nie mogą pełnić dodatkowo innych funkcji we władzach Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach.

 

 1. Do kompetencji Prezydium Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Czechowicach Dziedzicach należy:

 

 1. a) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji Zjazdu Delegatów i Zarządu Związku.

 

 1. b) Kierowanie pracami Zarządu Związku.

 

 1. c) Reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, pracodawców i innych organizacji.

 

 1. d) Zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu Związku oraz Zjazdów Delegatów.

 

 1. e) Koordynacja prac Komisji i Zespołów Problemowych.

 

 1. f) współpraca z innymi Zakładowymi Organizacjami związkowymi.

 

 1. g) realizowanie budżetu Związku i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi Związku.

 

5) opracowuje plan budżetowy i dba o właściwą gospodarkę finansową swojej Organizacji związkowej,

 

6) w przypadku poważnych konfliktów powstałych między Związkiem a Pracodawcą, za zgodą Zarządu Związku, podejmuje decyzję o sposobie i formie protestu,

 

 

 

 • 26

 

KOŁO EMERYTÓW I RENISTÓW ZZM

 

1.Emeryci i renciści, będący członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach mogą tworzyć Koło, zajmujące się wyłącznie sprawami swoich członków, zwane dalej: „Kołem Emerytów i Rencistów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach”.

 

 1. Wybory do władz w Kole Emerytów i Rencistów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach odbywają się na zasadach ogólnych, ujętych w Ordynacji Wyborczej ZZM.

 

 1. Członkowie Koła ustalają składkę członkowską obowiązującą emerytów i rencistów ZZM.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANY KONTROLNE MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH w CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

 

 • 27

 

Organem kontrolnym wewnątrz Związku jest Komisja Rewizyjna.

 

 

 • 28

 

 1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest:

 

1)  kontrolować gospodarkę finansową, majątkową Związku przez:

 

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu rachunkowości i finansów,

 

 1. badanie prawidłowości sporządzonej sprawozdawczości finansowej,

 

 1. dokonywanie w miarę potrzeb różnego rodzaju analiz, badań i czynności kontrolnych na użytek własny, oraz władz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach,

 

 1. opiniowanie opracowanych preliminarzy budżetowych,

 

 

2) dokonywać okresowej oceny działalności finansowo – majątkowej Związku w zakresie jej zgodności ze statutowymi celami, oraz Uchwałami władz związkowych                ZZM w Czechowicach Dziedzicach.

 

3) kontrolować realizację Uchwał podejmowanych przez Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach

 

4) badać całokształt działalności merytorycznej Związku.

 

 1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do składania sprawozdań z prowadzonej przez siebie działalności przed Ogólnym Zebraniem Członków Związku lub przed Ogólnym Zebraniem Delegatów Związku.

 

 1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii biegłych i ekspertów.

 

 • 29

 

Komisja Rewizyjna ma prawo:

 

 1. Wnioskować o zwołanie obrad Zarządu Związku, wskazując temat obrad,

 

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub jego pełnomocnik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu właściwych władz związkowych z głosem doradczym.

 

 1. Wnioskować w sprawie udzielenia, lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom związkowym, lub ich poszczególnym członkom pochodzącym z wyboru.

 

 1. W przypadku naruszenia Statutu, lub Uchwał władz Związku przez: Zarząd Związku – wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,

 

 

 • 30

 

 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Związku wybrani do władz Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach.

 

 1. W przypadku wygaśnięcie przed upływem Kadencji mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kadencji, Komisja Rewizyjna wyznacza w ciągu jednego miesiąca spośród pozostałych członków Komisji Rewizyjnej osobę, która czasowo będzie pełniła obowiązki Przewodniczącego.

 

 1. Zasadę wyboru i powołania Komisji Rewizyjnych określa Ordynacja Wyborcza.

 

 • 31

 

Tryb obradowania i zakres szczegółowy działalności Komisji Rewizyjnych określa Regulamin Komisji Rewizyjnych uchwalany przez Komisję Rewizyjną.

 

 • 32

 

Wszystkie sprawy sporne dotyczące odwołań, skarg i zażaleń rozpatrywane są zgodnie z hierarchią struktur władz związkowych przy udziale przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ VII

 

TRYB POWOŁYWANIA, ODWOŁANIA I OBRADOWANIA ORGANÓW ZWIĄZKU

 

 • 33

 

 1. Wszystkie Władze Związkowe pochodzą z wyboru na podstawie Ordynacji Wyborczej.

 

 1. Władze związkowe i organy kontrolne Związku wybierane są na okres jednej kadencji.

 

 1. Czas trwania jednej kadencji wynosi cztery lata.

 

 • 34

 

W uzasadnionych przypadkach określonych Statutem, członkowie władz związkowych mogą być odwołani z pełnionych funkcji na wniosek Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej. Odwołania dokonuje organ powołujący.

 

 

 • 35

 

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w Zakładzie Pracy.

 

 • 36

 

Uchwały wszystkich organów związkowych zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50%+1 osób uprawnionych do głosowania.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZWIĄZKU

 

 • 37

 

 1. Majątek Związku stanowią:

 

 1. a) Wpływy ze składek członkowskich. Darowizny, spadki, dotacje i zapisy. Dochody z

działalności gospodarczej i innej działalności statutowej.

 

 1. b) Majątek Związku stanowią również nieruchomości i ruchomości, udziały, prawa, środki

finansowe i papiery wartościowe, oraz majątek po byłych Związkach Maszynistów Kolejowych.

 

 1. Przyjęcie darowizny, spadku, dotacji lub zapisu nie może być sprzeczne z interesem

Związku.

 

 

 • 38

 

Majątkiem uzyskanym przez każdą ze struktur Związku zarządza Zarząd Związku. Za właściwe zarządzanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych  w Czechowicach Dziedzicach. W sprawach nabywania, zbywania, lub likwidacji majątku, wymagana jest Uchwała Zarządu Związku.

 

 • 39

 

W przypadku zmian w strukturach Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów  w Czechowicach Dziedzicach, wynikających ze zmian w strukturach pracodawców, majątek organizacji zakładowej podlega proporcjonalnemu podziałowi na nowe zakładowe organizacje związkowe, powstałe w wyniku tych zmian.

 

 • 40

 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest działanie Przewodniczącego lub Wice-Przewodniczącego Zarządu Związku zgodnie z postanowieniami § 5.

 

 • 41

 

Działalność finansową Związku realizuje się zgodnie z budżetem uchwalonym na okres roczny. Sprawozdania z wykonania budżetu zatwierdza Zjazd Delegatów.

 

 

 • 42

 

Zjazd Delegatów uchwala:

 

1.Wysokość Składki członkowskiej dla członków Związków czynnych zawodowo,

 

2.Wysokość odpisu od składek członkowskich na rzecz Rady Krajowej,

 

3.Wysokość kwot pieniężnych świadczeń statutowych,

 

4.Maksymalną wysokość kwot pieniężnych zapomóg losowych.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

PIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA STATUTOWE

 

 • 43

Pieniężne świadczenia statutowe

 

 1. O wypłatę pieniężnych świadczeń Statutowych mogą się ubiegać:
 2. a) czynni członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach Dziedzicach,
 3. b) małżonkowie, rodziny, (uposażeni) po zmarłych członkach Związku,

 

 1. Wysokość kwotowa poszczególnych pieniężnych świadczeń statutowych określana jest co roku na Zebraniu Delegatów Związku prze podjęcie Uchwały i obowiązuje przez następny rok, nie dłużej jednak niż do następnego rocznego sprawozdawczego Zebrania Delegatów Związku.

 

 1. Pieniężne świadczenia statutowe wypłacane są na okoliczność:

– urodzenie dziecka członka Związku

– zgon małżonki członka Związku

– zgon członka Związku

– zgon rodziców/teściów członka Związku

 

 

ROZDZIAŁ X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 • 44

 

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w czasie Zjazdu Delegatów przez przyjęcie Uchwały większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy udziale 50%+1 delegatów uprawnionych do głosowania.

 

 • 45

 

Rozwiązanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Czechowicach – Dziedzicach może nastąpić przez przyjęcie w czasie Zjazdu Delegatów Uchwały, przyjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów (przy udziale 2/3 uprawnionych do głosowania). Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zjazd Delegatów. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa w Sądzie.

 

 • 46

 

Wykładni przepisów i interpretacji postanowień Statutu dokonuje Komisja Statutowa powołana przez Zjazd Delegatów .